GMS2plus.nl

Abonnementsvoorwaarden AgroActueel

 1. Toegang
  Met de inloggegevens die u van Meteovista ontvangt, kunt u (en indien van toepassing maximaal drie van uw medewerkers) gebruik maken van de website AgroActueel (http://www.agroactueel.nl). Nadat uw aanmelding bij Meteovista is ontvangen krijgt u binnen 1 werkdag toegang tot AgroActueel.

 2. Misbruik
  Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam en/of wachtwoord openbaar te maken en/of aan derden te verstrekken. Meteovista gebruikt hiervoor ter verificatie een IP-check. Per account kunnen maximaal drie IP-nummers Meteovista raadplegen.

 3. Abonnementsperiode
  Tenzij anderszins tussen Meteovista en de abonnementhouder schriftelijk is overeengekomen geldt voor de abonnementsperiode een tijdvak van één abonnementsjaar. Het abonnementsjaar loopt van 1 april tot 31 maart.

 4. Aanmeldingen
  Uw abonnement gaat in op het moment dat uw aanmeldingsformulier bij Meteovista is ontvangen.

 5. Opzegtermijn
  Schriftelijke opzegging is mogelijk voor aanvang van het volgende abonnementsjaar.
  In dat geval zal de toegang tot Meteovista met ingang van het nieuwe abonnementsjaar worden geblokkeerd. Schriftelijke opzegging kan per fax, e-mail of per brief. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging.

  Adresinformatie:
  Meteovista B.V.
  Kwekerijweg 2c
  3709 JA Zeist
  Tel.:  + 31 (0) 88 933760
  Fax.:  088-9337699
  administratie@meteovista.nl

 6. Restitutie
  Indien Meteovista in de lopende abonnementsperiode een verzoek krijgt tot opzegging zal geen restitutie van abonnementsgelden plaatsvinden.

 7. Verlenging
  Indien Meteovista binnen de opzegtermijn, zoals vermeld onder 5, geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen wordt stilzwijgend aangenomen dat het abonnement is geprolongeerd voor de gehele volgende abonnementsperiode.

 8. Betaling
  Meteovista stuurt u een factuur. Deze dient u binnen 30 dagen te betalen.

 9. Leveringsvoorwaarden
  Bij het aangaan van het abonnement gelden tevens de Algemene Leveringsvoorwaarden van Meteovista.